Daň je na Slovensku povinná a stanovená zákonom. Povinnosť odvádzania daní platí pre fyzické aj pre právnické osoby v stanovenej výške a v danej lehote. Daň ako taká sa spravidla delí na tri kategórie. Sú to dane, ktoré je možné vyberať v rámci územia Slovenskej republiky a tvoria základnú daňovú sústavu. Patrí sem daň z príjmov, miestne dane – daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Ďalšou významnou kategóriou je daň z DPH a spotrebné dane, ktoré sa uplatňujú najmä na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, minerálne oleje, elektrinu, uhlie a zemný plyn. Najmenej rozšírenou je miestna daň, ktorú spravuje vyšší územný celok (VÚC) a zahrňuje daň z motorových vozidiel. Osobitnou kategóriou sú dane zo závislej činnosti a z podnikania.

daňové priznanie

Lehota na podávanie daňových priznaní a typy DP

Čo sa týka dani z nehnuteľnosti, zdaňovacím obdobím sa počíta kalendárny rok. Daň z nehnuteľnosti za predchádzajúci rok sa platí v aktuálnom kalendárnom roku, to je v roku 2023. Daň z nehnuteľnosti je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Časový interval odvádzania daní je pravidelný a môže byť stanovený v nasledovných intervaloch: mesiac (DPH – 10 %), štvrťrok, rok (miestne dane, daň z príjmov – 19 %).

Daňové priznania sa rozlišujú nasledovne:

daňové priznanie FO – typ A: podávajú osoby, ktoré dosiahli v predchádzajúcom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru.

daňové priznanie FO – typ B: podávajú fyzické osoby, ktoré mali aj iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti

daň

Na podanie daňového priznania je stanovená určitá lehota. Táto lehota sa však môže zákonným spôsobom predĺžiť. Na základe toho sa podáva:

opravné daňové priznanie – ak sa podá do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania,

dodatočné daňové priznanie – po uplynutí stanovenej lehoty na podanie daňového priznania.

Daň z príjmu sa spravidla odvádza štvrťročne, to znamená, že každé tri mesiace. Je ale možné ho podať Odklad daňového priznania – fyzická osoba v opravnom termíne, teda do 6 mesiacoch. Ak ide o osobu s príjmami zo zahraničia, lehota sa predlžuje na 9 mesiacov.